News

In Swedish, followed by English translations


Uruppförande i Visby, 25 september 2009

Under ISCM-festivalen ”Listen to the world” i september uruppförs delar av Folke Rabes senaste komposition: Madrigaler /2009/, dock inte som en del av ISCM-juryns urval utan som en del av den framförande gruppen VOX’ repertoar. Det totala antalet Madrigaler är tolv, men vid denna konsert blir det sex. Plats och tid är Visby S:ta Maria Domkyrka den 25 september kl 22.00. Sjunger gör vokalkvartetten VOX från Konserthuset i Vara. När de resterande madrigalerna uruppförs är ännu inte bestämt. De tolv madrigalerna är beställda av Konserthuset i Vara för VOX.


Korrigerade noter

Basta /1982/ för trombone solo och
Rondes /1964/ för blandad kör eller manskör.

Dessa två stycken, som är mina två oftast framförda kompositioner, har dessvärre länge störts av varsitt feltryck. Dessa är nu korrigerade. Se under menyn ”Comments” och välj sedan ”Basta” resp ”Rondes”. I slutet av texten finns rubriken ”Rättelse”.

Corrected scores

Basta /1982/ for trombone solo Rondes /1964/ for mixed chorus or male chorus.

These two scores, my two most frequently performed compositions, have for many years unfortunately been suffering from one error each. They are now revised and corrected. Have a look under menu “Comments” and choose “Basta” or “Rondes” respectively. Towards the end of the text you will find the headline “Correction”.


The Patan Award för år 2007

tillfaller tonsättaren, improvisatören, instrumentalisten, pedagogen, administratören, producenten...
Folke Rabe.

Motivering:
För ett innovativt och högkvalitativt livsnärsskap; en mångfacetterad bakgrund där olika konstnärliga uttryck varvas med socialt medvetande, bisarr humor och stor yrkesskicklighet har befäst Folke Rabes position som stor konstnär och inspiratör.

Se även www.simmerud.com/pristagare.htm

The Patan Award 2007

is given to the composer, the instrumentalist, the improviser, the producer etc…
Folke Rabe

Have a look at www.simmerud.com/pristagare.htm


Tonsättarenkät i Tidningen Kulturen - nr 19, 2007:

Den nutida konstmusikens situation har sannerligen förändrats under de senaste decennierna. Tidigare var det strikta rågångar mellan genrerna. Numera är det inte ovanligt att improvisationsmusik, även med rötter i jazz- eller rockmusik, förekommer på Fylkingen o a scener för experimentell musik. Laptopdatorer har också radikalt förändrat förutsättningarna för ljudskapande. Detta har gjort att den renodlade yrkesrollen tonsättare numera framstår som en smula anakronistisk.

Egentligen tycker jag att detta är en utveckling med många positiva förtecken. Jag välkomnar den sociala utjämningen mellan genrer och möjligheten att möta oförutsedda upplevelser. Men det handlar också om en frihet under ansvar. Man kan frestas att göra det lätt för sig genom att exempelvis programmera datorn att stå där och puttra sina ljudmönster på egen hand.

När jag börjar på en ny komposition har jag oftast föresatsen att den på något plan ska vara just ny; innehålla något dittills oprövat, förmedla en ny upplevelse. Det kan vara målsättningen men det betyder inte att jag så värst ofta är framgångsrik i denna min ambition. I övrigt använder jag mig inte av några återkommande recept i mitt komponerande. Under 1990-talet byggde nästan all musik jag skrev på citat från andras musik, men så arbetar jag inte för närvarande.

Jag har aldrig varit tonsättare på heltid och gör ibland uppehåll i komponerandet under flera år. I stor utsträckning har min produktion styrts av kompositionsbeställningar. Det innebär för mig inte någon begränsning. Snarare är det en inspirerande faktor att komponera för en bestämd solist/ensemble eller för ett konkret sammanhang. Och kan man inte solidarisera sig med beställningens villkor får man väl tacka nej.

Folke Rabe
2007-05-11


Inquiry from the Swedish magazine Tidningen Kulturen, issue No. 19, 2007.

The situation of contemporary art music has, indeed, changed through recent decades. Earlier there were strict boundaries between the genres. Nowadays it is not unusual that improvisers, also those with a background in jazz or rock music, appear on venues for avant-garde and experimental music. Laptop computers have also radically changed the conditions for sound creativity. This has made the composer's profession in its pure forms difficult to maintain. As a matter of fact the composer nowadays comes across as a slightly anachronistic creature.

Really, I believe this is not such a bad development. I welcome the social equalization between genres and the possibility of meeting unexpected experiences. But it is also a matter of freedom under responsibility. You may be tempted to find an easy way out by e.g. programming the computer to simmer a variety of sound patterns on its own…

When I am starting out on a new composition I usually have the intention that it - on at least some levels - really should be new, i.e. include something that has not been tried before, convey a new experience. This may be my goal but that doesn't mean that I always am successful in this ambition of mine. Apart from that I do not use any special recipes when composing. During the 1990s almost all my works were built on quotations from music by others but I do not use that method any more.

I have never been a full-time composer and sometimes I do not compose for a number of years. To a large extent my production has been depended on commissions. However, I don't see this as a limitation. It is rather inspiring to compose for a specific soloist/ensemble or for a defined situation. And if it would be impossible to accept the conditions connected for a commission I can of course always say “No, thank you!”.

Folke Rabe
23 August 2007


NY TEXT:

Under menyn Articles finns nu en text av Folke Rabe om hans elektroakustiska komposition "VA??" /1967/. Det är en detaljerad analys av stycket och beskrivning av hur det är konstruerat och producerat. Det är en ny, tidigare icke publicerad text.

 

NEW TEXT:

Under the menu Articles you will find a new text by Folke Rabe on his electronic composition "What??" /1967/. This is a detailed analysis of the piece and its construction. This essay has not been published before.